Muntaha Ayub Ali

Muntaha Ayub Ali

@Muntaha_
It’s all of me! ♥️ Karachi, Pakistani 🇵🇰
Ap Dhillon has taken over my mind 😂🧠 #ExamSeason